Kjøpsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Lier Vaktmesterservice til forbrukere. Salgsbetingelsene og annen informasjon er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle hos Lier Vaktmesterservice må du ha fylt 18 år.

Vi leverer kun til kunder i Norge.

2. Opplysninger gitt på våre nettsider

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

3. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr.

4. Betaling

VI tilbyr tre betalingsløsninger hos oss. Forhåndsbetaling, tilsendt faktura på mail, evt post (fakturagebyr.) og VIPPS

 • Alle bestillingsvarer skal forhåndsbetales.
 • Alle tjeneste/arbeidsordrer over kr. 30 000,- skal forhåndsbetales med 50% av ordresum. Deretter resten på faktura med 10 dagers frist.
 • Mindre varere og tjenester etter faktura ed 10 agers frist eller med VIPPS

Ved forhåndsbetaling brukes vårt kontonummer i DNB. 1503.64.73379
VIPPS konto: # 81446

5. Levering og forsinkelse

Normal leveringstid er mellom 2-4 uker, dersom ikke annet er oppgitt. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

6. Reklamasjon og Garanti

Kunden skal undersøke varen ved avhenting, og umiddelbart melde fra til Lier Vaktmesterservice dersom det er feil eller mangler ved utlevert vare. Det er viktig å skille på hvilken type reklamasjon som har skjedd.

 • Transportskade
 • Skade på vare ( ikke skjedd under transport )
 • Feilplukk
 • Varen er mangelfull (mangler deler )
 • Manko på sending

Ved transportskade og manko i forhold til fraktbrev, skal dette noteres skriftlig på fraktbrev ved henting eller levering før signering for varemottak. Dette skal også attesteres av transportør/sjåfør. Skjulte skader på varen skal meldes inn senest etter 48 timer fra mottak av varen. Hvis det inntreffer reklamasjon, er det viktig at du gir oss god nok informasjon slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Har du mulighet til å ta bilde av reklamasjonen , vil vi kunne behandle reklamasjonen raskere. Følgende informasjon må oppgis:

 • Ordrenummer eller fakturanummer
 • Sendingsnummer ( ved manko eller transportskader )
 • Varenummer
 • For varer med spesifikt serie/produksjonsnummer ( boder, aneks, lekestuer ) må dette oppgis. Ordrenummer skal alltid oppgis i slike tilfeller.

Avviksrapport følger med fraktbrev/følgeseddel. Denne skal fylles ut ved en evt reklamasjon og sendes på mail til post@lvms.no.

Den endelige reklamasjonsfristen er 14 dager i fra varen ble levert.

7. Angrerett

Du har normalt 14 dagers angrerett på varer kjøpt via Lier Vaktmesterservice sine nettsider. Angrefristen regnes fra du mottok varen(e) og angreskjema. Dersom du ønsker å benytte angreretten oppfordres du til å gi melding om dette ved å returnere angreskjemaet til Lier Vaktmesterservice. Angreskjemaet sendes sammen med varen eller separat per e-post til den epostadressen du har oppgitt. Om du ikke har mottatt angreskjema, vil angrefristen likevel gå ut tre måneder etter at varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen returneres til adressen som er oppgitt på angreskjemaet, og innen rimelig tid. Du vil få tilbakebetalt hele kjøpesummen til innen 14 dager fra den dag den returnerte varen er mottatt, eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Du må selv dekke kostnadene for returforsendelsen. Kunden kan bruke varen i angrerettsperioden, men dersom varens verdi er redusert på grunn av mer bruk enn nødvendig for å fastså varens art, egenskaper og funksjon må kunden selv dekke eventuelt verditap.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Du må selv dekke kostnadene for returforsendelsen. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon må kunden dekke eventuelt verditap.

 8. Personopplysninger

Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller ved tegning av abonnent som følger leveransen.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 • Du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemt tilfelle. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss

Lier Vaktmesterservice E-post: post@lvms.no

9. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

11. Force majeure

Er Lier Vaktmesterservice forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lier Vaktmesterservice fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering. Følgende lover har betydning for salg på internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene.Forbrukerkjøpsloven

Angrerettloven

Ehandelsloven

Kredittkjøpsloven

Avtaleloven

Vergemålsloven

Markedsføringsloven

Personopplysningsloven

Panteloven

Finansavtaleloven

Luganoloven

Kommentarer er stengt.